ABERRI EGUNA, 2010 (zenbait gogoeta)

sábado, 27 de marzo de 2010 · 0 comentarios

Joxe Iriarte “Bikila”, Nathaly Pelage, Juan Ramon Garai, Josu Perea, Iñaki Martin (Zutik) Gorripideko kideak.

Gogoan dugu hirurogeiko hamarkadan, langile mogimenduaren berpiztearekin, euskararen aldeko ahaleginekin, eta batez ere frankismoaren aurkako erresistentziarekin batera, eman ziren eztabaida eta konfrontazio ideologiko latzak. Horietako bat, eta gogorra, (salaketa-irainak mingarriak ziren: españolismoa edota burgesiarekiko menpekotasuna) orduan “kontraesan nagusitzat” definitzen zenaren ingurukoa zen: zer zer garrantzitsuago, eremu soziala edo eremu nazionala? klase borroka edo klase nazionala? abertzaletasuna edota nazioartekotasuna?

Korronte baten ustetan, “soziala” garrantzitsua izanik, lehenetsi beharrekoa “nazionala” zen, hirurogeiko hamarkadan Euskal Herria, nazio bezala, heriotz bidean ikusten zelako. Ikuspegi hori hobekien zehazten zuen metafora honako hau zen: egin dezagun lehenik etxea eta gero ikusiko dugu zer kolore(ak) eman. Askok ez genuen ikuspegi hau konpartitzen, eta gaur egun ere ez. Ez da gauza bera aberatsentzat eginiko txaleta edo yupien apartamentua eta langile jendearentzako etxea. Ez da gauza berdina elitezko urbanizazioa, segurtasun zaintzariez bakartua, eta auzo herrikoi bat eskubide berdineko jende desberdinaren elkarbizitzarako diseinatua. Diseinuak azpimarratzen du klase izaera eta eredu eutsgarria edota baliabideen xahutzailea izango den.

Kapitalismo basatiak gobernaturiko munduan bizi gara, hiru krisi elkarlotuen barnean (ekonomikoa, ingurugiroarena eta elikadurarena), jendarma orokontrolatzailearen mehatxupean, behar den lekuan jo ta fuego muturra sartzeko prest (laguntza humanitarioa aitzaki zitala eta lotsagarria erabiliz), herri eta nazio gehienen burujabetza murriztuz edota ezabatuz batere lotsarik gabe (are globalizazio kapitalistatik onurak ateratzen ari diren estatuen kasuetan ere), eta gizadia, horrela, amildegiaren ertzean jarriz.

Gaur inoiz baino argiago, nekez plantea daiteke burujabetasun nazionala produkzio bitartekoen, diruaren jabetzaren izaera eta ingurugiroarekiko harremanak argitu gabe eta planetaren gainontzeko lur eta herriekin landu nahi den lotura. Burujabetza nazionala eta eko-sozialismoa ezin dira bakoitza bere aldetik joan.

Independentziaren aldeko fronte bakarra ez da garraio edo zaborren kudeaketari buruzko uneko bilgune baten neurrikoa. Eskaera globala da, eta horrek -demokrazia eskaera orokorrarekin bezala- gizarte eredua argitzea eskatzen du.

Gure iritziz, ez da egokia ikuspegi interklasista, Euskal Herriko benetako eraikuntzaren gai giltzarrietan adostasunik ez duten jende eta taldeak batuz eskaera formal hutsaren inguruan, eta horrelakoa da Estatu propioaren eskaria ez bada zehazten, behintzat, bere izaera bereziaren elementu nagusienak. Ezin dugu bazterrean utzi nolabaiteko independentismo baten eragilek gobernatu dutela edo gobernatzen ari direla mailan desberdinetan (gobernu autonomoak, foru aldundiak, hiriburuetako udalak) oso politika zehatzekin. Hau da, duela 40 urte eztabaida teorikoa zena, orain galdeikurra jartzen digu emaitza konkretuekin.

Artikulu honetako sinatzaileen eritziz, Aberri Egunak urtean zehar zapalketaren, esplotazioaren, ustiaketaren eta umiliazioaren aurka borrokan ari den Euskal Herriaren ildotik jo behar du (hala nola Maiatzaren Lehenak ere bere baitan bildu behar duen errealitate nazionalak eta beren arazo zehatzak, eta horietan bereziki nazio burujabetasunaren eskaera).

Libreki erabaki nahi dugu Estatu espainiar eta frantziarren parte izan nahi dugun edota Estatu independiente eta Europakin asoziatua bihurtzen garen -sinatzaileentzat azken aukera hau da egokiena- eta horrekin batera zer ekoizten dugun, nola ekoizten dugun eta zertarako ekoizten dugun. Elikadura-subiranotasuna sustatu nahi dugu agroindustria eta merkantzien mogimendu irrazionalari aurre eginez, errepideak kolapsatu eta ingurumena desegiten ari bait dira.

Erabakitzeko eskubidearen aldekoak gara. Are gehiago, autoorganizazio politiko eta sozialaren bidez, erabaki nahi dugu gai handitan (estatuaren antolakuntza) eta gai berezitan (TAV, ondare solidoen kudeaketa, Pasaiko Superportua, nekazaritza eredua, erakunde finantziarioak, zergak etabarr...). Gai hauetan hipokresia gaiztoena nabarmena da. Ez da gizalegezkoa batzutan biktima gisa agertzea eta bestetan borrero izatea.

Horregatik bilkura zabalen aldekoak gara, beti ere erabakitzeko eskubidea, bere osotasunean eta berezitasunetan, defendatzeko eta horren alde borrokatzeko, krisi mota desberdineko erasopean eta kontestu europear eta mundialen eraturiko gizartea eta nazioa osatzen duten gai guztiei buruzko jarduera demokratikoa planteatuz.

Gure gogoeta, kezka berdintsuak dituztenei zuzendua dago, eta modu berean, errespetoa eta arreta merezi diguten bi espazio edo manifestazio deialdiei. Barbarie kapitalista eta inperialistari aurre egiten dion mundu osoko eta Euskal Herriko erresistentziarekin urte osoan zehar altxaturiko borrokak defendatuz egonen gara Aberri Egunean.

ABERRI EGUNA, 2010 (Reflexiones diversas)

viernes, 26 de marzo de 2010 · 3 comentarios

Joxe Iriarte “Bikila”, Nathaly Pelage, Juan Ramon Garai, Josu Perea, Iñaki Martin Miembros de la corriente Gorripidea de Zutik

Quienes tenemos edad para ello, recordamos que en la década de los 60, coincidiendo con el renacer del movimiento obrero, del movimiento euskaltzale y sobre todo de la resistencia antifranquista, se sostuvieron duros debates y enfrentamientos ideológicos. Uno de los virulentos se produjo, (con acusaciones de españolismo o de adaptación a la burguesía, según fuesen los acusadores), en torno a lo que en aquel entonces se definía como “contradicción principal”, es decir, qué era más importante: lo social o lo nacional; la lucha de clases o la lucha de liberación nacional, el patriotismo o el internacionalismo.

Una fracción o corriente, consideraba, que siendo muy importante lo “social”, era más lo “nacional” ya que en la Euskal Herria de los 60, el pueblo vasco estaba a las puertas de su defunción en tanto que nación. La metáfora que mejor expresaba dicha concepción era: primero hagamos la casa y luego veremos el color (o los colores) con que la pintamos. Muchos no compartimos ese punto de vista, y no lo hacemos en el presente. No es lo mismo un chalet para ricos o un apartamento para yupis que una casa para gentes trabajadoras. No es lo mismo una urbanización de élite, aislada por guardias de seguridad, que una barriada popular diseñada para la convivencia entre gentes diferentes y diversas con igualdad de derechos. El diseño marca la naturaleza de clase, el modelo, -sostenible o dilapidador de recursos-,…

Vivimos en un mundo dominado por un capitalismo salvaje (que ha generado la triple crisis, económica, medioambiental y alimentaría) con un gendarme omnipresente dispuesto a intervenir a sangre y fuego donde haga falta (utilizando excusas como la ayuda humanitaria) que recortan y anulan la soberanía de la mayoría de los pueblos y naciones (incluso de los estados que sacan provecho de la globalización capitalista) a la vez que pone a la humanidad al borde del precipicio.

Hoy más que nunca, es imposible plantearse la soberanía nacional sin esclarecer la naturaleza de la propiedad de los medios de producción, del dinero y de la sostenibilidad medioambiental y su engarce con el resto del planeta. Soberanía nacional y eco-socialismo no pueden ser planteamientos cada cual por su lado según el enfoque de primero la casa y luego el color.

Un frente único sobre la independencia no es lo mismo que un agrupamiento puntual sobre el transporte o la gestión de los residuos. Es una demanda global, que implica esclarecer, -lo mismo que con la democracia-, su modelo de sociedad.

A nuestro modo de ver no cabe enfoque interclasista, que agrupe a gentes y grupos que discrepan en temas claves de la construcción real de Euskal Herria, y que se unen en una demanda puramente superestructural o formal, como es la de un Estado propio sin especificar por lo menos, -los elementos determinantes-, su naturaleza especifica. No podemos pasar por alto, que muchos de los agentes impulsores de un cierto independentismo han gobernado o están gobernando en diferentes niveles (gobiernos autónomos, diputaciones, ayuntamientos de capitales) con políticas muy definidas. O sea, lo que hace 40 años era un debate teórico, hoy nos interpela con sus resultados.

Por tanto, para los firmantes de este artículo no cabe un Aberri Eguna (como no cabe un Primero de Mayo) que pase por encima de las realidades nacionales y sus problemas concretos, entre ellos el de su condición de nación soberana o dependiente, planteado al margen de la Euskal Herria que lucha a lo largo del año contra la opresión, la explotación, el despojo y la humillación, los cuatro frentes de resistencia (como gusta decir a los zapatistas) al sistema capitalista.

Queremos decidir libremente si formamos parte de los Estados Francés y Español, o nos convertimos en un Estado independiente y asociado a Europa, -que para los firmantes de este artículo es la formula más adecuada-, pero también, qué producimos, cómo producimos y para qué producimos. Queremos impulsar la soberanía alimentaría en oposición al imperio de las agroindustrias y el trasiego irracional de mercancías que impulsan, colapsando carreteras y destruyendo nuestro entorno

Somos defensores del derecho a decidir. Es más, queremos decidir, mediante la autoorganización política y social, en lo grande (la organización estatal) y en lo especifico, por ejemplo el TAV, la gestión de los residuos sólidos, el Super Puerto de Pasaia, el modelo de agricultura, las organizaciones financieras, los impuestos, etc. Temas donde brilla la hipocresía más supina. En unos casos se va de víctima y en otras de verdugo.

Por ello, apostamos por los agrupamientos amplios y trasversales (que nada tienen que ver con el discurso del PSOE) que planteen el derecho a decidir de forma multifuncional, en tanto que ejercicio democrático sobre el conjunto de temas y aspectos que conforman una nación, una sociedad en el contexto Europeo y mundial, confrontado a una crisis de signo múltiple: económica, medioambiental, agravada por el choque entre barbaries de distinto signo.

Nuestra reflexión va dirigida a quienes tienen nuestras mismas inquietudes, así mismo, a los dos espacios o convocatorias de manifestación que nos merecen respeto y atención. Con unos y con otras, por un Aberri Eguna imbricado en las luchas que durante todo el año se despliegan a lo largo y ancho de Euskal Herria y del mundo, resistente a la barbarie capitalista e imperialista.

Video interesante

miércoles, 24 de marzo de 2010 · 0 comentarios

Durante años... Nos hemos ido enterando, de como grandes Corporaciones, multinacionales, compran Grandes terrenos, (con sus habitantes), a gobiernos corruptos. La Lucha por el Agua, por el Control Alimentario..... por los recursos. Seguimos matando.....la Tierra..?, como antiguos colonos...., exclavizando pueblos...? Medio Africa..., está Vendido. Suramérica....un 25 %, y vá a más. Otros Paises (Desarrollados), venden sus reservas de oro (contravalor de la moneda), y generan deuda Pública..... Hipotecando a sus gentes....

Algo habrá....que hacer....??

NO OS PERDÁIS ESTE IMPRESIONANTE VIDEO:

Todos los Nombres, Todos los Rostros, de las personas de Euskal Herria muertas en la lucha contra el fascismo

sábado, 20 de marzo de 2010 · 1 comentarios

Julia Monge, Marian Bosque, Josuren Murguizu, Juan Ramon Garai. Intxorta 1937 Kultur Elkartea

El uso de la fuerza extrema, durante el alzamiento fascista, con el máximo rigor para eliminar al enemigo y crear una sensación de miedo entre la población, fueron objetivos que el General Mola, máxima autoridad de los militares golpistas, había previsto. “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”

En Euskal Herria, miles de personas fueron testigos de este genocidio.

Hoy en día, pese al tiempo trascurrido, no hay ningún Censo Oficial de victimas, no se conoce la verdad de lo ocurrido, no se ha cuantificado cuántas personas fueron fusiladas, desaparecidas, muertas en el frente, en las prisiones y batallones de trabajos forzados, fallecidas por hambre, prisioneras, exiliadas, represaliadas, mujeres y niñas violadas, despedidas y depuradas de sus puestos de trabajo, personas cuyos bienes fueron incautados, niños y niñas robadas a sus madres, nuestra lengua, el euskera, prohibida....

Pero tampoco partimos de cero, son muchos los trabajos de investigación, -desde la sociedad civil-, que en diversas poblaciones y herrialdes han puesto nombre y rostro a estas victimas.

A partir de la iniciativa en Elgeta, que se está ultimando entre el Ayuntamiento e Intxorta 1937 Kultur Elkartea: “La Guerra Civil en Euskal Herria: Recorrido histórico cultural en las estribaciones de los Intxortas”, uno de los objetivos que vamos a poner en marcha en la exposición permanente, (estará situada en el Espaloia de Elgeta), es el de Todos los Nombres, Todos los Rostros. Queremos poner además del nombre de la persona represaliada, su foto, es decir su rostro.

Poner cara y nombre a todas las víctimas del fascismo en Euskal Herria. Centralizar en un lugar, todos los datos hoy dispersos y que todas aquellas personas que lo deseen puedan aportar los datos de sus familiares y personas conocidas es el objetivo ambicioso que nos hemos marcado. Sabemos que con tu participación lo podremos hacer realidad.

Conocer la verdad de lo ocurrido es el primer paso para hacer Justicia, para reparar el daño, para que se cumplan las garantías de no repetición.

Estamos hablando de NUESTRA historia, de la realidad de miles de mujeres y hombres, de esa verdad tantas veces silenciada que reclama la memoria.

El respeto a la memoria histórica es decisivo para comprender, para avanzar, para afianzar un futuro de pueblos y personas libres y solidarias.

Por eso, es necesario recuperar la verdad, trabajar en su difusión, compartirla, porque sólo de esta manera se hará justicia a quienes fueron víctimas, obligadas a callar con una multitud de armas. Armas que mataron sus cuerpos e intentaron también matar su memoria.

Por ello, hemos decidido abrir este apartado. Si tienes alguna persona conocida, fusilada, desaparecida, muerta por los fascistas, algún rostro con nombres y apellidos, y quieres ayudarnos a completar una parte de nuestra historia que ha estado oculta durante tantos años, puedes hacerlo a través del espacio que este tema va a tener en la propia exposición, y también en la página web de Intxorta 1937 Kultur Elkartea.

Esta muestra reconstruye nuestra historia silenciada. Ayudanos a completarla.

De Antikapitalistak a ETA pasando por la Agencia Efe

jueves, 18 de marzo de 2010 · 0 comentarios

Joseba Fernández González (Militante de Antikapitalistak-Izquierda Anticapitalista)

El rigor informativo y la teoría del entorno

A uno le despiertan a la 1:00 de la mañana, sin comerlo ni beberlo, convertido en un etarra y con su foto en portada de todos los grandes medios de comunicación. No es la primera vez que esto ocurre (o episodios muy similares), y me temo no que será la última. El rigor y la veracidad de los mass media de este país están a la altura del barro. Lo que me ha pasado a mí no pasa de mera anécdota, en comparación con otras situaciones. Ahí tenemos, entre otros muchos, los ejemplos de lo ocurrido con el caso del intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002 o la patética sumisión de todos los grandes medios a la versión oficial tras el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Pero también tenemos el ejemplo cotidiano del tratamiento informativo a muchos casos de eso que llaman la “lucha antiterrorista”. Un tratamiento que, en muchas ocasiones, responde al criterio de la emergencia, del sempiterno servilismo a la “razón de Estado” y a la criminalización oportunista de cualquier tipo de acción social alternativa y antagonista. Ahí están los casos de Egunkaria, del sumario 18/98, de las movilizaciones anti-TAV y de tantas otras.

Sin embargo, esta ausencia de una prensa profesional que, de verdad, ejerza el necesario control sobre los poderes públicos (y los poderosos) no camina sola. Es el triste reflejo de la descomposición de la democracia española. Una democracia que, surgida tras esa “plácida, pactada y ejemplar” Transición, no deja de asombrar con sus continuos retrocesos. Ahí está, sin ir más lejos, el caso de ese juez “modélico” sometido ahora a las presiones de esa derecha extrema que todavía mantiene la capacidad de marcar la agenda política. O, sencillamente, el engendro jurídico y la aplicación torticera y chapucera de esa teoría jurídica del “entorno”.

El estrambótico caso en que me he visto envuelto en el día de hoy no deja de ser una anécdota. Una anécdota que, eso sí, daña gravemente derechos personales y que, tras las oportunas medidas, deberían ser reestablecidos. Pero también es, sencillamente, la constatación del nivel periodístico de unos medios de información que (en algunos casos) aún no han sido capaces de rectificar y ofrecer correctamente la información de lo ocurrido la pasada noche. Por cierto, nuevamente asumiendo todas las informaciones oficiales, y sin atender a los necesarios criterios de prevención a la hora de dar las noticias, tal y como están haciendo algunos medios franceses.

En fin. Queda la sensación de impotencia, de desnudez frente al poder omnímodo de la imagen. Y queda la vulnerabilidad frente al trabajo mal hecho, la falta de rigor y los prejuicios del “profesional” de turno. Nada nuevo bajo el sol, por otra parte.

Sensacionalismo, amarillismo y superficialidad aplicadas a la comunicación política. De eso sabemos mucho quienes seguimos creyendo que otros medios son necesarios para otra democracia posible.

Si a la reforma laboral... y de las pensiones

sábado, 13 de marzo de 2010 · 0 comentarios

Basamortuaren Higadurak

· 0 comentarios

Joxe Iriarte, Bikila

Tindufeko saharar errefuxiaturen kanpamendutik itzultzen naizen bakoitzean, definitzeko eta adierazteko oso zailak egiten zaizkidan sentimendu kontrajarriek talka egiten dute nire bihotzean. Alde batetik, poza (bertako senideekin igarotako egunetan, behin idatzi nuen bezala, zer edo zer aldatzen delako ene barruan); eta bestetik arrangura, (gure bizimodua eta haiena konparatzeak sortzen didan egonezina), eta batez ere amorrua, (hain garbi ikustean, urteak joan eta urteak etorri, saharar herriaren egoera politiko soziala geroz eta petralagoa dela).

Izan ere, kataklismo edo gizakiaren interbentzio bortitz bat ezean, badirudi natura (mendiak zein basoak, edo basamortuko paisaiak, eta zer esanik ez ibaiak eta itsasoak) aldagaitza dela. Baina ez da horrela. Berta-bertatik ikusita, natura, pertsona edo gizartea etengabe aldatzen ari da onerako edo txarrerako, edo bietarako.

Saharar herriarentzat Marokok antolaturiko martxa berdea izugarrizko kataklismoa izan zen. Herri kolonizatua izatetik herri okupatua izatera pasatu zen. Eta Espainiaren menpean gaizki baziren, Marokoren menpean okerrago. Eta diktatura frankistaren aurka hasitako erresistentzia eta borroka armatuaren lehen urratsak okupatzaile berriaren aurkako gerra luze eta mingarria bihurtu behar izan zituzten. Mingarria sahararrentzat batez ere. Napalm bonbardaketetatik eta errepresiotik ihesi zihoan herri xehea zaindu eta, aldi berean, borroka armatua bultzatu behar duen herri batentzat arazoa askoz zailagoa eta gogorragoa baita. Eskerrak Algeriaren laguntza izan zutela haren lurraldean kokatu ahal izateko. Baina, nomada izatetik errefuxiatu bihurtu zen herria. Eta hala ere gai izan ziren militarki askoz indartsuagoa zen etsaia hitzarmenera behartzeko.

Une hartan garaipen izugarria izan zen lortutako hitzarmena, zeinean autodeterminazio eskubidea onartzen baitzitzaien, antolakuntza nola egin adostu behar bazuten ere. Baina ez zuen iraun. Maroko berehala hasi zen oztopoak altxatzen; eta okerrena, deskolonizazio prozesuaren ustezko babesleak zirenak, Nazio Batuek eta Espainiar estatuak, batez ere bigarrenak, ustel eta zuri jokatu zuten. Batzuk igeri egin eta arropa zaintzea deitzen diote joko horri, baina nik hitz gordina, traizioa, erabili nahi dut. Interes geoestrategiko eta batez ere ekonomikoaren morrontzaz eginiko traizioa, non laguntza politikoa alboratu eta karitatea bihurtu baitute.

Aberatsek ondasun metaketarekin sorturiko pobreekin nola hala jokatzen ari dira bai Espainia zein Nazio Batuak giza laguntzarekin, horrela estaliz eta mozorrotuz beren zurikeria. Hori bai, karitatea egiten duten aldi berean, Marokori armak salduz eta arrantza ustiaketan parte hartuz.

Alegia, sos ziztrin batzuek eman eta milioika lapurtu, hori da errealitatea. Espainiar edo euskaldun bihotz onberak, ematen dieguna ematen diegula, saharar herriarekiko zordun izaten jarraituko dugu… gutxienez independentzia lortzen duten arte!

Hala ere ez dezagun gehiegi goraipatu gure elkartasuna. Sahararrei beharrezkoa zaie hemendik bidaltzen zaiena baina, gauza gutxi batzuk kenduta, bidaltzen dena bigarren edo hirugarren eskukoa da. Garraioak ikusi besterik ez dago.

Bestalde, zer egiten dugu geure gobernarien, enpresarien eta armadoreen jukutrien aurrean? Espainiako gobernuak eskuak libre ditu Marokorekin nahi duena sinatzeko; Granadan egun hauetan egin dutena ikusi besterik ez dago. Gure armadoreek eta arrantzaleek lasai arraio ari dira saharar arrantza lekuetan. Lapurrari erosten dionak konplize bihurtzen omen du bere burua. Alegia, lapur. Eta Marokorekin negoziatzen duten gure enpresek, antzeko, ala ez? Monarkia hiltzaile eta kolonizatzailearekin tratuetan dabiltzanak haren bidegabekerien erantzule ere bihurtzen dira.

Laguntza gizatiarraren behar gorrian daude sahararrak. Hori horrela da eta ezin dugu atzera egin konpromiso horrekin. Baina ororen gainetik laguntza politikoaren beharrean daude. Laguntza politikoak esan nahi du, bai estatuko hauteskundetan zein autonomikoetan edo munizipaletan ezin diegula boto txar bat ere eman marokoar monarkiarekin tratuetan dabiltzanei. Ez duela balio udaletxeetan edo Jaurlaritzan edo modu pertsonalean sahararren alde egin eta gero gobernura heldu eta sahararrak izorratzeak. Hots: Odon Elortza eta Donostiako Udala oso ondo portatzen dira sahararrentzako giza laguntzaren alorrean, baina huts egiten dute Zapaterori aurre egiterakoan. Elkartasun politikorik gabeko laguntzak (alegia, Marokoari presioa egitea baliabide guztiekin), karitatearekin zerikusi gehiago du justiziarekin baino. Eta sahararrek justizia behar dute gauza guzien gainetik.

Sahararrak bake gaizto eta maltzur batean harrapaturik daude, eta denbora kontra dute. Basamortuko haize gaiztoak (riag entinak) min handia egin arren, latzagoa da egoera politikoak eragiten dion kaltea herri zoragari horri. Hara joan gara korrika egitera eta familiarekin eginak egitera. Sufritu eta gozatu egin dugu beraiekin, baina ez da nahikoa. Ez horixe…

Aspaldian

· 0 comentarios

Erlantz Urtasun Antzano Historialaria

Duela 20 urte Ruper Ordorika abeslariak melodia liluragarria karrikaratu zuen, Aspaldian izenekoa. Honela zioen: «Gure aitxitxe Elias zenak, ezkont-bidea egina zuen, San Gregorioko neska ederrarekin, hura izango zen amama urteekin. Aspaldian. Bere garaian, esaten zidan, ez zela ia lanik egiten. Andreak pozikan elkar lanean, arropa garbitzen zutela errekan. Aspaldian. 93 urtez hil zen, Bilbo aldeko etxe batean, San Gregorioko hizkera bazeukan, artean etxie aitte esaten zuen. Aspaldian».

Doinua aditu eta pentsakor geratu naiz. Gure haurtzaroko mundu hura, oro har, hil baitzen. Aspaldian hil baitzen. Edota Joxe Lizaso bertsolari zenak adierazi zuenez, «gurea pasa da».

Egun eta hemen bertze mundu bat dugu. Guri tokirik aitortzen ez diguna.
Aspaldian. Jarraian eskainiko dizkizudan hiru pasadizoak, irakurle maitea, ez dira alegiazkoak, ez dira adibideak. Benetakoak dira.

Bat. Aspaldian ezagutu nuen gizon bat inor baino ezkertiarragoa zena. Anarkosindikalista, manifestazioetan pankartari eutsi ohi zion, espainiar poliziak kargatu arte...

Hura kanpotarra izanik, eta orduko eguneroko manifestazioen testuinguruan, behin, ostatu batean babestu ginela, zera erran zidan erdaraz: «Mira, yo lo que no entiendo es qué pinta ese mapa colgado en la pared del bar. Solo es un freno para la izquierda». Zazpi probintzietako mapa zen.

Urte batzuk geroago, kasualitatez, berarekin topo egin eta ostatu batean ginela telebistari so honela erran zidan: «Mira, yo lo que no entiendo es qué pintan Navarra y un trozo de Francia en el mapa del tiempo».

Hark, Espainian jaio eta Gasteizen bizi zenak, «vasco» zela zioen. Ni, euskalduna izatez, bai sortzez bai hizkuntzaz bai borondatez, bere irudiko ez nintzen «vasco», Iruñekoa nintzelakotz. Oraindik anarkosindikalista omen zen.

Bere berri izan nuen azkeneko aspaldian traje eta gorbata zeraman, eta espainiar alderdi konstituzionalista baten baitan «norbait» zen jadanik...

Nik, berriz, eta aspaldian genituen Bordele-Andorra-Errioxa mugak nahiago baditut ere, batzuetan ikusten dut ene burua komuneko ispiluan, goizean, eta ahotik isurtzen zait aspaldian ikasi nuen «agur eta ohore euskal herriari, lapurdi, baxenabar, ziberu gainari, bizkai, napar, gipuzko, eta arabari...», baita «zutik lurrean kondenatu, zaren langile tristea...» ere.

Bi. Aspaldian ezagutu nuen bertze gizon bat inor baino ezkertiarragoa zena. Bai, hura ere bai. Badakizue, maoista, trosko edo auskalo zer, manifestazioetan pankartari eutsi ohi zion, espainiar poliziak kargatu arte...

Hura kanpotarra izanik, eta orduko eguneroko manifestazioen testuinguruan, behin, ostatu batean babestu ginela, zera erran zidan erdaraz, bere ustez, garrantzitsua zela «historia abertzalea» idaztea, hots, hemengo historia baina ikuspegi abertzale batez jantzirik. Areago, gizon hark garbi ikusten zuen nik idatzi behar nuela.

Nik erantzun nion, «aibalaostia», berak bazuela euskara ikastea, baita balizko «historia abertzale» hura idaztea ere. Irribarretsu begiratu zidan. Eta emeki-emeki ferekatu zuen bere intelektual planta zeraman janzkera zaindua.

Bere berri izan nuen azkeneko aspaldian traje eta gorbata zeraman, eta espainiar alderdi konstituzionalista baten baitan «norbait» zen jadanik... Izan ere, «intelektual independiente» gisa, «historia abertzalea» idatzi beharrean «víctimas del terrorismo» ekitaldiak antolatzeari ekin zion.

Nik, berriz, eta aspaldian genituen Bordele-Andorra-Errioxa mugak nahiago baditut ere, batzuetan ikusten dut ene burua komuneko ispiluan, goizean, eta ahotik isurtzen zait aspaldian ikasi nuen «Saseta hil zen gudarien aurrean, Mendizabal hil zaigu bakarrik...», baita «Grândola, vila morena, terra de fraternidade...» ere.

Hiru. Aspaldian Diputazioak argitaraturiko liburu bilduma irakurri nuen liburutegi publiko batean. Liburu horiek 50 urte baino gehiago zeramaten apalategi hartan, eta, hainbatetan, inprimategi akatsak zirela medio, kartazalak irekitzekotz labana erabili behar nuen haien orrialdeak banatzekotz.

Arratsalde batean, ziplo, gertatu zenaz ohartu eta liburuzainari inguratu nintzaion: «Baina, 50 urte pasatu eta gero, ni orrialdeak banatzen ari banaiz, horrek erran nahi du inork ez dituela liburu hauek irakurri!». Liburuzainak, zintzoki, zera gaineratu zidan: «Ez, inork ez. Beraz, eraman eta itzuli nahi duzunean. Izan ere, zuri interesatzen zaizkizu. Lehena eta azkena izanen zara...».

Aspaldian, baina beranduago, gogoeta hau topatu nuen Ibarzabalek Txillardegiri 1978an eginiko elkarrizketan: «Recuerdo la decepción que sufrí al abrir con mi propia navaja, en la Biblioteca de la Diputación de Vizcaya, un libro tan importante como 'Defensa y Fundamento de los Fueros' de Oloriz, que desde su edición, hacía 60 años, yacía olvidado sin que, al parecer, hubiera merecido el interés de nadie».

Eta zer zioen, XIX. mendean, Oloriz jaunak?: «¿Qué era Navarra? Un reino independiente. ¿Qué eran los Fueros? Las leyes por las que nuestro país se regía. ¿Y esas leyes le reportaban algún beneficio? El de mantener viva su independencia».

Funtsean, aspaldian, deusik ere ez dakien ezker-eskuin, espainiar-frantses-euskal Belarmino inkisidore gehiegi ari dira oztopatzen gure lurrak oraindik sortu ohi dituen euskal Koperniko eta Galileoen hegalaldiak. Ura ez baizik, olioa gure uretan, zilarrezko euskal arrainek arnasa ezin hartuz.

Edota, lehen Erich Fromm eta gero Paul Boghossian filosofoen bidetik: euskal gazteak ez izan beldurrik, ez askatasunari ez ezagutzeari. Hori bai, ez egin adinekoek agintzen dizuetena. Haien ildoa, XX. mendeko memoria mitifikatua, normalean, gezurrezkoa baita, koldartia, hipokrita, diruaren aitzinean makurtu dena. Ez fidatu haietaz. Ez kontsumitu. Ez drogatu. Zuen bidea jorratu. Libreki. Aspaldian itxi ziguten XX. mendeko Egunkaria. Aspaldian sortu genuen BERRIA, XXI. mendeko gazteendako sostengu, eredu eta euskal trinkotze tresna, euskaldunon bilgunea, etxea izatea nahi nuke. BERRIA maitagarriak egunero eraikitzen baitu alderdiek, politikariek, sindikalistek, sasizko intelektualek egunero oztopatzen digutena: euskaraz sentitu eta amesten dugun jende xumearen Euskal Herria!

De lo posible. El futuro de Nafarroa Bai

viernes, 12 de marzo de 2010 · 2 comentarios

Uxue Barkos, Diputada en el Congreso por NaBai
Noticias de Gipuzkoa 10 de Marzo de 2010


Me invita Txentxo Jiménez a asumir lo que considera mi parte alícuota de responsabilidad en el momento crítico que vive Nafarroa Bai. Y me invita a hacerlo de forma pública, en estas páginas y en primera persona porque ha sido de forma pública, en estas páginas y citando de manera expresa y exclusiva un nombre propio -el mío- como se produce su invitación. Eso sí: me propongo ser tan inmoderamente exigente con las tesis del proponente como éste lo es con el resto de los miembros de Nafarroa Bai. En mi caso, porque creo que si el próximo día 15 de marzo las mujeres y los hombres de Aralar van a decidir su permanencia o no en NaBai, lo han de hacer en libertad. Y sin información veraz, no hay libertad.

'Utrimque roditur'

Tomo del Príncipe de Viana el lema no sólo por su capacidad poderosa para seguir ilustrando la realidad navarra cinco siglos después, sino por lo que me sugiere con respecto a los últimos capítulos en la vida de Nafarroa Bai, en especial este último de las reflexiones de Txentxo Jiménez. Utrimque roditur, me roen por todas partes… Es cierto que la hondura del lema casa mal con algunas de nuestras actuaciones más memorables. Porque haberlas… las ha habido. ¡Y cómo de memorables!

Como se apunta, algunos somos culpables de haber respondido a momentos de altura con el silencio público. Pero sería mentir si no recordamos que ese silencio no fue sino el respeto más exquisito a lo que cada partido -el concernido en cada caso- decidió. ¡Claro que el juicio sumarísimo en plaza pública que tantos pidieron hubiera sido un recurso bien fácil! Pero ni entonces ni ahora he sido partidaria de la Ley de Lynch.

Tampoco olvido el silencio, lo asumo en lo que me toca, ante el fragor que algunas fogosas declaraciones y teorías impusieron a la actualidad navarra el pasado agosto. Silencio solamente público, porque todos sabemos en la Permanente de Nafarroa Bai que el resto de la coalición exigió -eso sí, con serenidad- poner fin a aquel modo de gestionar el capítulo de la cloaca croata…

¿Debíamos haber comparecido de manera pública para exponer nuestras dudas sobre ese modo de actuar? Sigo diciendo que no. Si acaso, reivindicar que una risa oportuna -o inoportuna- ante el caudal inagotable de chistes demuestra, cuando menos, buena salud mental.

Y hasta ahora tampoco he expresado en plaza pública mi opinión sobre esa decisión de poner fecha de caducidad a Nafarroa Bai, el anuncio del 15 de marzo… Hoy sí debo expresar mi opinión: sí voy a responder a la invitación, y lo voy a hacer con una pregunta:

Quid prodest?

¿A quién beneficia? ¿Quién se beneficia de esta crisis perpetua y agónica que gravita sobre Nafarroa Bai?

La fecha del 15 de marzo, lo sabemos ahora, parece que tampoco va a ser aclaratoria con respecto a la permanencia o no de Aralar en la coalición. Pero el mal está ya hecho.

Sea ahora, sea en verano, sea cuando quiera que se resuelva -que resolváis- esta incógnita, lo cierto es que el juego de la amenaza sobre la supervivencia de Nafarroa Bai ha tomado cuerpo dentro de la coalición. ¿Es responsabilidad exclusiva de quien puso fecha de caducidad al proyecto? No. Es cierto que otros cantos de sirena sobre proyectos supra forales están mareando la perdiz más de lo que la realidad alienta y la experiencia nos dice. Pero esto no explica, y menos justifica, la tensión gratuita y añadida por la amenaza de una ruptura.

Por eso, no apuntaré como Séneca que el más interesado es el culpable, pero quede claro que quien rompa Nafarroa Bai será responsable de beneficiar a todos aquellos que representan lo que la coalición quiere combatir desde las instituciones, los ayuntamientos, las organizaciones sociales y culturales, los colectivos ciudadanos... No podemos meter la cabeza bajo tierra para no ver la satisfacción incontenida de UPN, a quien sin Nafarroa Bai ya le salen las cuentas del quesito; el alivio indisimulado del PSN, que sin la coalición aspira a no sufrir el batacazo; las urgencias de IUN en sacar a bailar nueva novia… Y así hasta fuera del arco parlamentario, hasta en la izquierda abertzale tradicional que como el resto se está apuntando ya el tanto del final de Nafarroa Bai.

Por encima de todos ellos, y una vez más desde el Príncipe de Viana, la satisfacción de un Estado que sin la coalición se ve liberado de la incómoda circunstancia de una Navarra que se reivindica sujeto político de su destino, frente al objeto que un extremo y otro anhelan: ésta es la clave; éste, el principio.

Y esta verdad, negro sobre blanco ahora, circula como verdad cierta, verdad política extendida por Navarra desde hace tanto tiempo como la crisis ha tomado cuerpo. Una crisis que, en mi opinión, ya que se me requiere, tiene mucho más que ver con urgencias e intereses partidarios, con miedos y perspectivas electorales, que con diferencias ideológicas infranqueables. Porque la realidad, le pese a quien le pese, es que la cohesión ideológica de los integrantes de Nafarroa Bai es tan sólida como real es la mayoría navarra que nos exige el cambio. Un cambio que se nos urge porque es posible.

El arte de lo posible

"La política es el arte de lo factible, de lo posible" es la máxima sobre la que se afanó una de las pocas figuras de talla política en Navarra: Manuel de Irujo. La política como el arte de lo factible, de lo posible debiera ser cuando menos -y siempre en la opinión que se me requiere- elemento enriquecedor para algunos de los compañeros de coalición. Basta con recordar cualquiera de los ejemplos de la política maximalista, ejercicios tan cuantiosos como inútiles, con cuyo lastre hemos llegado a la Navarra del siglo XXI.

Si lo único que somos capaces de hacer es proclamar nuestros principios al viento, contentémonos con hacerlo cada mañana frente al espejo. Mientras, no hurtemos a otros la posibilidad de hacer política: de gestionar el camino para llegar al ejercicio real de nuestros derechos y anhelos políticos desde nuestros principios. Eso y no otra cosa son los programas que a las elecciones forales y municipales llevó la coalición en 2007. Proclamar lo contrario sería tanto como afirmar que alguno se presentó al margen o en contra de sus principios; tanto como decir que hombres y mujeres de Nafarroa Bai, cargos electos en ayuntamientos y Parlamento, trabajan sin el sustento de sus principios políticos…

Porque Nafarroa Bai ya no pertenece a los partidos ni a los independientes: Nafarroa Bai -su espíritu, por supuesto- es propiedad de aquella parte de la sociedad, de aquellos votantes que la situaron como segunda fuerza política sin más pruebas sobre nuestra valía que su propio deseo de cambio, su necesidad de oxígeno político. Sobre estas bases, ¿pueden arrogarse el derecho de propiedad de la ilusión del cambio unas cuantas personas reunidas en torno a sus intereses tan legítimos como particulares? Yo digo que no. Más todavía: en Nafarroa Bai cabe todo el mundo que acepte las bases de convivencia pacífica y democrática que impulsan el cambio social en Navarra. No sobra nadie.

Puede seguir adelante sin Aralar, como puede seguir adelante sin EA, sin PNV o sin Batzarre y con más motivo sin Uxue Barkos o cualquiera de los independientes que colaboran con el proyecto, pero no puede sobrevivir a la frustración de la gente que depositó toda su ilusión en un proyecto que traía aire fresco a una realidad estancada y con hedor a componenda. El mismo hedor que hoy sigue explicando la necesidad del proyecto, de la coalición; y el mismo hedor que preside mesa y mantel en aquellos encuentros tan inútilmente escondidos como cobardemente interesados.

Frente a esto, en los últimos tres años decenas de cargos electos municipales de NaBai han venido trabajando en el ambiente más hostil que sea razonable imaginar, salvando a diario trampas para tratar de llevar adelante el proyecto de cambio, bien en el gobierno o en la oposición. ¿Vamos a premiar su esfuerzo y dedicación mandando el proyecto al limbo? ¿Qué les diremos a nuestros hijos cuando sepan que tuvimos la oportunidad de normalizar su sociedad, de hacerla más justa, más solidaria?

Y mientras, los beneficiarios de la descomposición de Nafarroa Bai fomentan la desaparición del euskera como lengua en Navarra, el paro sigue creciendo, la industria se desmantela, Navarra pierde posiciones en el conjunto del Estado y de la UE, se endeuda incapaz de lograr suficiencia financiera, se deteriora el modelo de sanidad pública y se dan situaciones ultraderechistas en aplicación de leyes como la de memoria histórica. ¿Alguien puede negar que la necesidad de un proyecto como NaBai está hoy más vigente que nunca? Mirando hacia adentro y si respondemos con responsabilidad y ambición, la respuesta es clara:

¿Diferencias? Por supuesto.
¿Imposibles categóricos? No.
¿Imprescindibles? Nadie, y menos desde la intransigencia.

Una lectura de “Zutik Euskal Herria” de la Izquierda Abertzale

· 0 comentarios

Ramón Zallo 20 de febrero de 2010

Se trata sólo de una lectura textual, contextual y comparativa.

*En primer lugar, y es un mérito con la que le está cayendo a la Izquierda Abertzale histórica, el texto es continuista en su apuesta por las vías exclusivamente políticas. Ya se expresó en el Acuerdo de Lizarra (1998), fue ratificada dos años después de su ilegalización en la Declaración de Anoeta (2004) y se plasmó en el preacuerdo de Loiola (2006). Están bajando del monte a pesar del empeño de Rubalcaba, Ares y Rajoy. El texto contiene tanto una determinada metodología ad hoc para abordar el proceso de cambio (“proceso democrático”) como un espíritu compartido y definitivo para el conjunto de la corriente.

Recordemos que tras el desconcierto por el desmantelamiento, Batasuna aprobó en octubre de 2009 el informe de debate “Clarificando la fase política y la estrategia”, que es el documento base para comprender su nueva estrategia del periodo, y que ha dado lugar a dos breves declaraciones para el público en general: la de Altsasu (noviembre 2009) -que se remite explícitamente a los principios Mitchell para un “proceso democrático”- y ahora, cuatro meses después, el “Zutik Euskal Herria”con alguna concreción sobre las “estaciones” del “proceso democrático”.

En el informe se sostenía la idea de que el “proceso democrático” es la columna de la estrategia independentista. En la Declaración de Altsasu ya se apostaba por una disposición unilateral a abrir un "proceso democrático mediante vías políticas" y “en ausencia total de violencia y sin injerencias”.

Es positivo. Pero todo ello indica, también, una lentísima adaptación estratégica, más atenta a los equilibrios internos que a las necesidades objetivas del país. En cualquier caso supone un avance de la voz política que, con un discurso propio, se le va imponiendo a una ETA cada vez más sonada que, por el momento, consigue que no le reprueben públicamente.

*En segundo lugar, en la declaración hay también alguna de arena.

En Lizarra se decía que en la “fase preliminar” del proceso de diálogo y de negociación no ha de haber condiciones previas (o sea, no eran obstáculo insalvable que continuaran la violencia o la represión) y que, en cambio, en la fase resolutoria se daría una ausencia permanente de la violencia y de respeto de la igualdad de condiciones de todos los proyectos. Fue un paso conceptual, aunque de poco sirvió, porque una ETA tramposa se quedó con la llave de la segunda fase.

En Anoeta -y previamente en la “Alternativa Democrática”- se distinguían dos marcos de acuerdo: entre las fuerzas vascas en lo político, y entre el Gobierno y ETA para la desmilitarización. Esa fue la pauta en la última tregua (mesa ETA-Gobierno; mesa de Loiola de PSE-Batasuna-PNV) que acabó en diciembre del 2006, en la T-4 con una patada brutal en todos los tableros.

Esa diferenciación se mantiene pero, lamentablemente -como se pudo comprobar en la última tregua- son dos mesas condicionadas (se dice en el informe que sería “una sola negociación que transcurre por dos carriles”). Así se arruinarán mutuamente. No se ha asimilado la experiencia.

*En tercer lugar, el documento refleja una hoja de ruta genérica para las propias bases de Batasuna. Las anima éticamente (“no somos como ellos” desmarcándose de la imposición y la injusticia de los Estados), las arenga desde la convicción “de que hemos traido el proceso de liberación a la fase del cambio político” y les propone una fase de acumulación de fuerzas con otros y con un norte: “la opción de la independencia está abierta”.

El documento se sitúa en un plano doble: en la propuesta de una metodología que serviría doblemente para que la Izquierda Abertzale oficial salga del propio laberinto político en el que se encuentra desde una acumulación de fuerzas independentista; y en el de la alternativa política (la apertura del “proceso democrático” hacia la independencia) en la que la Izquierda Abertzale histórica sería protagonista imprescindible y dirigente del futuro -ya que no lo puede ser del presente-. O sea una propuesta vinculada a si misma y a su espacio político.En mi opinión establece un poco afinado hilo multifuncional entre independencia, proceso democrático, negociación, ausencia de violencia, construcción nacional, cambio social, acumulación de fuerzas, liderazgo y legalización de la izquierda abertzale.

*En cuarto lugar, se dicen varias cosas de interés pero alguna inquietante. Se dice que “iniciar el proceso democrático supone una decisión unilateral de la Izquierda Abertzale” y, algo después, define las tres estaciones del “proceso democrático que ya se está poniendo en marcha en Hego Euskal Herria”. La primera estación es de “mínimos democráticos”, que constituyen “la base necesaria para poder desarrollar el proceso democrático”, y que –creo- cabe identificar con la legalización de las candidaturas y del quehacer político de la Izquierda Abertzale histórica. La segunda es un “Acuerdo democrático” que cabe interpretar como el desarrollo de los preacuerdos de Loiola. La tercera es el “Marco democrático”, como materialización jurídico política del acuerdo democrático (autonomía política conjunta de la CAV y Navarra).

Esta secuencia de estaciones, que esperemos no sean de Vía Crucis, es nueva. Por un lado, las fases son de contenido (mínimos, acuerdo y marco) y no de tiempo político (preliminar y resolutivo) e interioriza que “la desactivación de las medidas de excepción” (legalización de candidaturas, por ejemplo) es un “mínimo democrático”.

Pero, por otro lado, al calificarla como “base necesaria” para poder desarrollar el proceso, puede entenderse, de forma inquietante, que mientras ese mínimo no se produzca, ETA se puede dar un plus de continuidad, o sea que no se produciría el final de la lucha armada (otra cosa sería una tregua táctica) hasta que se abra la segunda estación ni que quepa esperar una condena o crítica pública desde quien se encuentra excluido del sistema. Recordemos que los principios Mitchell son para una negociación y no para la fase previa de un conflicto armado.

*En quinto lugar, aunque el documento provoque cierta decepción, forma parte del lento proceso de lucha de líneas en el interior de la Izquierda Abertzale oficial y en la que van ganando las posiciones partidarias del cambio político y del fin a corto de la lucha armada. No se sitúa en la expectativa que se le reclama social y políticamente de una propuesta política general (proyecto y fin de la violencia) ni anuncia giros copernicanos que nos sitúen ya en un marco de paz. Es más, ni es nombrada ETA pero la “Innombrable” aletea en la atmósfera de las ambigüedades semánticas del texto.

Cabe interpretar que en el equilibrio imposible entre una organización armada autónoma y un movimiento popular al que vampiriza, el documento ofrece una metodología transitoria en la pelea entre ambos. Pero para esta sociedad castigada hasta el límite por parte de quienes la quieren salvar de si misma es promesa de continuidad armada.

*En último lugar, el documento tiene una metodología interesante pero se realiza solo desde una hipótesis deseable de acontecimientos, desde una secuencia mental preconcebida que carece de Plan B. ¿Qué hacer si, como parece seguro, el Gobierno Zapatero no da ningún paso en esa dirección, y menos aún un hipotético Gobierno Rajoy que solo apostaría por la derrota dentro de un par de años?. El texto no le prepara a la izquierda abertzale para esa situación aunque, eso sí, queda un espíritu general que pasa por liquidar cuanto antes la lucha armada para poder retomar la iniciativa política. ETA aun no se ha enterado que ya no le quieren ni los suyos.

¿La Seguridad Social en España es inviable?

domingo, 7 de marzo de 2010 · 0 comentarios

Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.

Réplica a David Taguas, Director de la Oficina Económica de Zapatero.

El capital financiero y la eterna crisis de la Seguridad Social.

La Seguridad Social es uno de los sistemas públicos de aseguramiento que moviliza más dinero en cualquier país, dinero que en España está, en su mayor parte, fuera del alcance del capital financiero, es decir de los Bancos, de las Cajas y de las compañías de seguros privados. Esta enorme cantidad de dinero ha representado siempre un gran atractivo para estas instituciones financieras. De ahí, que hayan estado promoviendo durante varias décadas la privatización de la Seguridad Social, indicando que el sistema de aseguramiento público no es viable, prediciendo que la Seguridad Social, (incluyendo las pensiones públicas), se colapsará en los próximos años. Esta predicción se hizo en España a principios de los años setenta (cuando el colapso se suponía ocurriría diez años más tarde), se repitió a principios de los años ochenta y de nuevo, a principios de los años noventa y, como no, ahora se presenta una vez más a principios de la década 2000. Estas predicciones de falta de viabilidad financiera del sistema de aseguramiento público se basa en el supuesto de que el aumento de la esperanza de vida de las personas (es decir el número de años promedio que una persona espera vivir), así como el incremento del número de ancianos (y por lo tanto pensionistas) y del tamaño de los beneficios (que portavoces del capital financiero consideran ya excesivamente generosos) hará imposible su viabilidad, puesto que tal aumento de beneficiarios y beneficios irá acompañado con un descenso de los cotizantes a la Seguridad Social, resultado del descenso del número de trabajadores que aporten a tal sistema de aseguramiento público.

PINCHA AQUÍ PARA LEER TODO EL TEXTO

Feminista y... con velo

miércoles, 3 de marzo de 2010 · 0 comentarios

La incorporación de una joven musulmana con pañuelo en la lista electoral del Partido Anticapitalista siembra el desconcierto entre la sociedad francesa

21 de febrero de 2010 Antonio Jiménez Barca

Ahí está ella: sentada en la última fila, en una sala del Palacio de Justicia de Aviñón, con sus ropas claras y el pañuelo en la cabeza, mirando los mensajes del teléfono móvil, aburrida, como todos. Es Ilham Moussaïd, de 23 años, estudiante de gestión de empresas, una joven perfectamente desconocida en Francia hasta hace diez días y convertida ahora, de buenas a primeras, en una de las candidatas más polémicas a las próximas elecciones regionales, convocadas para marzo.

Ilham es feminista, internacionalista y anticapitalista; todo con el pañuelo en la cabeza.

"Yo no sabía que llevar un pañuelo era signo de laicidad", ironiza el ex primer ministro Fabius
"Somos franceses porque ya no podemos ser otra cosa", dice un dirigente joven de origen magrebí
"Yo no estoy oprimida por llevarlo. No hay una única manera de defender a las mujeres"

Sin buscarlo y sin quererlo del todo, y sobre todo sin esperarlo, Ilham se ha vuelto el blanco de todas las críticas, el objeto de todos los debates sobre el papel de los inmigrantes y de los candidatos electorales, transformada en la personificación de la polémica algo esquizofrénica sobre la identidad nacional, la religión y el laicismo que desde hace meses (y años) polariza la vida política de Francia. Allí está, en la última fila de la sala, en los asientos del público, escuchando a medias al fiscal, mirando los mensajes del móvil.

El asunto es simple: Ilham figura en la cuarta posición de la lista política del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) por el departamento de Vaucluse (sureste de Francia). No tiene posibilidades de salir elegida, pero esa no es tanto la cuestión como que este partido es heredero de la vieja Liga Comunista Revolucionaria, de corte trotskista, comandado por el brioso y popular Olivier Besancenot, de profesión cartero, líder de la extrema izquierda, abonado a toda manifestación o protesta que se desarrolle en la calle. Así, Ilham se confiesa feminista, anticapitalista e internacionalista. Hasta ahí, bien. Pero se confiesa todo eso, y más, con el pañuelo musulmán en la cabeza. Por eso el revuelo, las críticas, los elogios, la perplejidad, en suma, de la sociedad francesa ante una candidata extremista adepta a una prenda demonizada que, para muchos -incluidas, claro, muchas asociaciones feministas-, simboliza la sumisión de la mujer respecto del hombre.

¿Cómo se come esto?

¿Quién es Ilham Moussaïd?
Nació en 1988 en Ajdir (Marruecos). A los tres años emigró a Aviñón con su familia. Es la más pequeña de siete hermanos, y la única de las cuatro chicas de su casa que lleva el pañuelo. Su padre es albañil. Su madre, ama de casa. Habla bereber y francés. Estudia en la Universidad gestión de empresas y cuando termine trabajará de contable. A los 18 años, casi al mismo tiempo, decidió colocarse el pañuelo y comenzó a trabajar en una asociación social de su barrio, Saint Chamand. Se especializó en ayudar a los niños en el colegio, a echarles una mano en los deberes, a programar y organizar salidas educativas para los alumnos de primaria. En estos cuatro años se ha convertido en un personaje querido y respetado en la periferia de su ciudad debido a su activismo militante. Le gustan los reportajes sobre Egipto, la historia, la música rap y la de Charles Aznavour. Es aparentemente tímida, muy amable, sonriente y, a juzgar por sus amigos, decidida.

A principios de 2009 dio un paso más y se adhirió al NPA: "Mi fe, en el fondo, se une a los principios del partido: el anticapitalismo o el internacionalismo son valores que, para mí, están en los dos sitios. Mi partido y el islam, según yo lo veo, son complementarios, muy complementarios", explica durante un descanso del juicio.

¿Pero no es todo un poco contradictorio?
-No. Yo soy feminista, es decir, estoy en contra de todo tipo de violencia y de opresión contra la mujer, defiendo la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero no hay una sola manera de ser feminista o de defender a las mujeres. Yo no estoy oprimida por llevar el pañuelo. Sé que hay mujeres que piensan que taparse la cabeza es un símbolo de opresión. Pero repito: yo no lo estoy. En los años setenta, tal vez podría ser así. Pero no ahora. Se trata de una elección personal. ¿Por qué lo repiten constantemente? ¿No se esconde aquí una profunda islamofobia?

Ilham decidió ingresar en el partido después de ver en televisión el bombardeo israelí sobre Gaza. Desde entonces cumple funciones de tesorera en su agrupación. En marzo de 2009 participó en una polémica manifestación en la estación ferroviaria de Aviñón, junto a un centenar de jóvenes, para protestar contra el "apartheid del pueblo palestino". El líder del grupo, acusado de enfrentarse a la policía y golpear de un rodillazo a un agente, Abdel Zahiri, de 31 años, se enfrentaba el miércoles de esta misma semana a una petición de pena de seis meses. Ése es el juicio al que asiste Ilham junto con sus compañeros.

Cuando termina la vista en la sede judicial, el líder Zahiri, de origen marroquí, con traje, camisa y gafitas de intelectual, sale a la calle e Ilham se encarga de llevarle en su coche al vestuario de un campo de fútbol que les sirve de sede de su asociación.

"Fue en noviembre cuando decidí presentarme como candidata", relata. "Un comité de 14 personas pensó que yo debía ir en la lista y acepté. Ya entonces hubo resistencia en el partido. Había gente que no estaba de acuerdo. Por el pañuelo, claro", añade.

Uno de los que no estaba de acuerdo era, precisamente, el cabecilla Abdel. Pero por otras razones: "Yo me imaginé que la presión iba a ser mucha, que iban a ir a por Ilham, pero sólo a nivel local. Jamás pensé que esto iba a llegar a lo que ha llegado".

Pero bastó con que el diario Le Figaro publicase que el NPA presentaba una candidata con velo para que todo se disparara. Hubo miembros del Gobierno de Nicolas Sarkozy que acusaron al NPA de simple provocador, de partido hipócrita, de formación desfasada con actitudes propias del siglo pasado, "como apoyar a Trotski". Hubo dirigentes socialistas que recomendaron a los miembros de esta formación de extrema izquierda releer a Marx. "Yo no sabía que llevar un pañuelo era signo de laicidad", ironizó el ex primer ministro socialista Laurent Fabius. Hubo políticos del centro que les pidieron que guardaran los signos religiosos en casa para no inflamar aún más la mecha de la identidad. Jean Marie Le Pen, presidente del ultraderechista Frente Nacional, eligió un chiste fácil y despreciativo para juzgar el hecho: "Me siento decepcionado con Besancenot. Un verdadero revolucionario habría presentado a una mujer con burka". Muchos politólogos se alzaban de hombros, incapaces de digerir el fenómeno.

La combativa Fadela Amara, secretaria de Estado para asuntos de los barrios periféricos, criticó sin ambages la candidatura. "Me extraña que un partido político que se dice laico y feminista lleve en sus listas a una mujer con un pañuelo. Ese pañuelo no es simplemente diez centímetros de tela sino el símbolo de un proyecto político de la opresión de las mujeres y de la confiscación de sus derechos. Esta estudiante forma parte de ese tipo de personas a las que he combatido siempre. Su manera de defender las libertades individuales simplemente me horripila". La asociación feminista Ni Putas Ni Sumisas, de la que Amara fue en su tiempo directora, fue más lejos: aseguró que denunciaría la candidatura por considerarla ilegal y contraria a los valores de la República Francesa.

El propio líder del Nuevo Partido Anticapitalista, Olivier Besancenot, que no conocía a Ilham y que ignoraba que en sus filas hubiera una mujer con el velo, se vio sorprendido por la magnitud de la polémica y, en un principio, desbordado por las propias críticas internas. La polémica le estalló a las seis de la mañana de un lunes, cuando un periodista le sorprendió preguntándole a bocajarro qué pensaba de una candidata del NPA que vestía "el burka". En el interior de su propia formación política se ha llegado a calificar al pañuelo de "instrumento de sumisión, incluso si Ilham no lo ve así, y no es la única que lo ve así".

Besancenot, que exige que nadie le dé lecciones de laicidad, ha respetado hasta ahora la elección del comité local de Aviñón: "Ni es un estandarte del NPA ni tenemos tampoco por qué ocultarla". Un periodista de radio con retranca le preguntó esta semana: "¿No era la religión el opio del pueblo?". Él se salió por la tangente: "Esos a los que he oído tanto estos días hablar de la laicidad han instrumentalizado a esta candidata para darse lustre en ese aspecto. En el caso de la UMP (el partido de Sarkozy) es insoportable".

Ilham lo dice a su manera, sonriendo, con su voz escasa pero terminante: "La religión es una cosa privada. Y la laicidad es la separación de la Iglesia y el Estado. Yo no represento ni a la mujer musulmana ni al islam. Yo represento en todo caso al Partido Anticapitalista y a las gentes de los barrios pobres de los que procedo". Recuerda que en otras épocas ha habido diputados en sotana y que jamás se les ha cuestionado.

En un principio, Ilham rehuyó a los periodistas. Pero después, tanto ella como Abdel consideraron que no debían esconderse, que su ejemplo puede servir a otros muchos. De hecho, en su comité hay cuatro chicas con pañuelo. De ahí que el rostro de Ilham, y su melena recogida en un moño y cubierta por su pañuelo blanco, comience a ser cada vez más conocido en Francia y en el extranjero. El miércoles concertó varias entrevistas con distintos periódicos británicos y con una cadena de televisión suiza.

No sólo ha encontrado oposición en la derecha y en la izquierda política. También en su propio barrio. "Hay jóvenes que me han acusado de ensuciar el islam", cuenta. Porque Ilham afirma, con la misma determinación con la que pide el transporte público gratuito y multas a las empresas que echan a trabajadores, que está a favor del aborto, de los derechos de los homosexuales y de las medidas contraceptivas. Junto con su inseparable Abdel, ha organizado reuniones pequeñas en pisos, en casas y en locales pequeños de su barrio, donde trata de hacerse conocer de cerca, cara a cara.

A la inevitable pregunta de si se siente francesa responde que sí, que no puede sentirse de otro modo. "Soy francesa porque hablo francés y vivo aquí. Pero también soy fiel a mis orígenes bereberes. Hay muchas maneras de entender la identidad". Abdel, su compañero de partido, aún es más claro: "Somos franceses porque ya no podemos ser otra cosa. Luchamos para que haya mejores escuelas, mejor servicio de correos, por un mundo mejor. Eso es ser francés".

El presidente del Consejo Francés para el Culto Musulmán, Mohamed Moussaoui, asegura que no es incompatible pertenecer a un partido de extrema izquierda y llevar el pañuelo musulmán. "Un ciudadano que se compromete con una opción política tiene derecho a tener convicciones religiosas. Tendrá que demostrar que representará a los ciudadanos de todas las confesiones. Por eso hay que elegirla por su competencia y no por llevar el pañuelo".

Besancenot recordó otra cosa en la famosa entrevista del opio del pueblo: "La apuesta del NPA es la de aglutinar a los obreros, a los trabajadores precarios y a los militantes de los barrios precarios, entre otros. Hay un cantante, Jamel Debbouze, que decía eso: 'El rostro de Francia está cambiando. Y extrañamente cada vez se parece más al mío".

Ilham también lo dice a su manera: "Se acusa al Nuevo Partido Anticapitalista de querer atraer a los jóvenes de los barrios. Es al revés. Los jóvenes de los barrios nos hemos ido a ese partido porque consideramos que es el que nos representa. Y los jóvenes de los barrios somos así".

Abdel refrenda: "Los viejos militantes de la Liga Comunista Revolucionaria son expertos en política, profesores de universidad de más de 50 años. Pero no saben lo que es un barrio de la periferia. Por eso no nos aceptan del todo, a nosotros, a los que vivimos ahí y hemos decidido movernos y luchar. Por eso se extrañan de cómo somos. Yo también soy creyente y musulmán. Pero activista. Y seremos más. Eso es lo que ha cambiado".

Ilham conduce en su coche a Abdel mientras concierta por teléfono una nueva entrevista para otra televisión extranjera. La chica anticapitalista del velo sigue acaparando el interés. Tal vez porque encarna un verdadero enigma: aún nadie sabe con certeza si simboliza lo más arcaico de una sociedad o algo nuevo y fuerte que es necesario asimilar.

Debate en la izquierda francesa

· 0 comentarios

Viento Sur 13/02/2010 Samuel Johsua (NPA) Traducción: Alberto Nadal para V.S.

[Samuel Johsua, dirigente histórico de la LCR, era hasta ahora “simple” director de campaña del NPA en PACA/1 donde se presenta Ilhem Moussaïd, la joven militante que utiliza pañuelo. Pero frente a lo que estima una “campaña racista”, ha finalmente decidido aparecer en la lista y responder a Jean-Luc Mélenchon) y Pierre Laurent /2 que han escrito sobre el tema en Marianne2 http://www.marianne2.fr/ ].

Desde mi punto de vista, el aspecto principal de la polémica en curso tiene que ver con la posibilidad de asumir como partido feminista un símbolo (el “pañuelo” o “velo”) de sumisión de las mujeres a los hombres. Pasemos por alto que la izquierda lo acepta sin preocupaciones cuando se trata de electas en Creil o en Échiroles /3. Porque se trata ciertamente de un debate fundamental: una vez se acepta, sin discusión posible, que el significado históricamente comprobado del pañuelo es ése, ¿se puede admitir que ciertas mujeres rechacen personalmente esta interpretación, y que el partido les confíe sin embargo una tarea de representación? Pregunta legítima, de una importancia ideológica mayor, que el NPA (en lo que le concierne) abordará en su congreso.

Pero este aspecto se mezcla de una forma totalmente indebida con autoproclamados principios laicos. Abandonemos la derecha a sus odios, y lamentemos la increíble ignorancia de estas preguntas en un republicano como Jean-Luc Mélenchon. Nos dice doctamente: “El movimiento obrero ha pagado siempre un precio por la religión y la ostentación de símbolos religiosos”. ¿Perdón? Cuando las JOC /4 se acercaron a la izquierda (en las JOC hay “cristianos”, ¿no?), ¿se “pagó un precio”? Los más viejos guardan el recuerdo respetuoso del compromiso del grupo Temoignage Chretién [Testimonio Cristiano] en la defensa del derecho a la independencia del pueblo argelino. Una pregunta a Mélenchon y Laurent: si ese grupo pidiera unirse al Frente de Izquierda, ¿os negaríais? Y si ahora un grupo “Testimonio Musulmán” se presentara con la misma demanda? Adivinad por qué estoy tan seguro de la respuesta en los dos casos…

Con el PG compartimos suficientes combates contra el racismo como para no iniciar un falso debate. Pero, cuando no tiene en cuenta (ni él, ni el PCF) la naturaleza profundamente xenófoba de la tempestad mediática creada por la derecha contra el NPA, asumen una grave responsabilidad.Increíble ignorancia, decía. Pues tras el término de laicidad se esconden numerosas interpretaciones, y, en lo que se refiere a la izquierda, al menos dos principales. Aurélie Filippetti/5 que pide a Besancenot que “relea a Marx”, no ha debido ni tan solo hojearlo, para cambiar el sentido del famoso “opio del pueblo”. Lo principal que dice el ilustre barbudo en el texto es que “exigir que se renuncie a las ilusiones sobre nuestra propia situación, es exigir que se renuncie a una situación que tiene necesidad de ilusiones”. Es el núcleo de una posición constante: solo el combate común, sin condiciones previas, contra las raíces del capitalismo permitirá apagar la necesidad de religión. Mélenchon dice: “No se puede debatir lo que afecta a la verdad revelada”. Cierto, pero precisamente para Marx la cuestión se resuelve menos a través del necesario debate, que a través de la lucha común. Mélenchon dice también: “(…) sacar las lecciones de la historia de Francia (…) porque hemos conocido tres siglos de guerras de religión”. ¡Por supuesto! Pero, justamente, esas lecciones son objeto de debate.

Contrariamente a Guesde /6, el punto de vista de Jaurès (bastante más moderado políticamente, pero indudablemente más cercano a Marx en este terreno preciso), en el debate sobre la ley de separación en 1905, era que no se debía buscar destruir la religión, sino “dejarla de lado”. Y, según la fórmula célebre en las filas revolucionarias (que se encuentra en los principios fundadores del NPA, pero cuyo origen se ignora a menudo), intentar unir el proletariado por encima de sus divisiones nacionales y religiosas (y de género se añadirá más tarde, etc.…). La ley de 1905 es la de Jaurès, no la de sus adversarios en el seno del socialismo.

¡Es verdaderamente extraño, que Mélenchon lo ignore hasta tal punto!

Es cierto que domina a menudo una interpretación particular de la laicidad (que Mélenchon retoma) como una división entre el dominio “privado” individual -donde pienso lo que quiero- y el dominio “público” -donde me callo (Afirma que “ella tiene derecho a practicar, pero no en la esfera política”). Se trata de una construcción mítica, completamente fantasiosa. Desde la votación de la ley de 1905 se vio que eso no tenía ningún sentido. En el año que siguió, algunos alcaldes intentaron prohibir las procesiones antes de rendirse a la evidencia. Si el derecho al culto estuviera destinado a lo “privado” individual, sería como decir que es casi clandestino. Se derivaría también que todo partido o sindicato que hiciera explícitamente referencia al cristianismo debería ser prohibido por la ley. A la CFTC (Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos) por ejemplo, que participa en procesos electorales republicanos (elecciones de delegados de personal, elecciones de la magistratura laboral) y, evidentemente, al Partido demócratacristiano de Boutin/7 debería prohibírseles presentarse a las elecciones. ¿Es verdaderamente ése el programa del PG y del PCF? Es insostenible. Nos llevaría a prohibir los minaretes (pero también los campanarios, estoy seguro que no haríamos diferencias…). Lo que regula la ley de 1905, es decir la concepción de Jaurès, es la separación del Estado y de las instituciones religiosas mediante la prohibición de toda mezcla entre las dos. Resulta de ello que ningún lazo orgánico debe existir entre ellas y que, en consecuencia, el espacio público no debe en ningún caso depender directamente de decisiones, de presiones, de orientaciones fijadas por las religiones instituidas. Los ciudadanos tienen, por ejemplo, el derecho a oponerse al aborto en nombre de principios religiosos, pero la decisión depende del voto de todos (o de la movilización de la sociedad como bien se sabe), no de un sínodo de los obispos. Ni más, ni menos.

Luego (pero sólo luego) el debate se hace más político, en particular en la izquierda. Que Boutin tenga el derecho a reivindicarse cristiana no implica en absoluto que la gente de izquierda, que luchamos en nombre de valores universales, pongamos por delante este tipo de criterios. Aunque la evolución histórica ha estado marcado por la evolución de corrientes cristianas hacia la izquierda, en nombre incluso de una visión del cristianismo explícitamente reivindicada. Es verdaderamente extraño que ni Mélenchon ni Laurent se acuerden de esto. Este movimiento tuvo su traducción política en un partido como el PSU, pero también en adhesiones masivas al PC y a la extrema izquierda, y luego al PS. Ahí se ve claramente la actualidad de la orientación de Jaurès, que continúa luchando contra las intrusiones constantes de las religiones como instituciones (y consiguientemente a favor de la laicidad), pero autoriza los acercamientos con creyentes que se presentan explícitamente como tales, a condición por supuesto de que la religión pase a un segundo plano en el combate común.

Si hay que recomenzar hoy el proceso para el Islam (aunque los clericales católicos, ampliamente derrotados, puedan aprovecharse de ello para recuperar lo perdido), es un debate político perfectamente aceptable (en realidad tiene lugar en el seno mismo del NPA y es apasionante). En principio esta opción es posible en el seno mismo del combate laico. Decretar lo contrario solo puede significar un principio de prohibición contra el Islam como tal, cosa que no se hecho con otras religiones. Sin embargo, compañero Mélenchon, antes de aceptar esta opción, cuya gravedad no se te puede escapar, hay que pensárselo dos veces.

Notas de la Redacción:

1/ PACA es la abreviatura de la región Pirineos-Alpes-Costa Azul, con capital en Marsella. Consta de seis departamentos, uno de los cuales es Vaucluse (capital Aviñón) donde es candidata Ilhem Mousaïd.
2/ Jean Luc Mélenchon: político de izquierdas, formó parte del ala izquierda del PS hasta que en noviembre de 2008 abandonó ese partido para fundar el Parti de Gauche (PG). Pierre Laurent es dirigente del PCF.
3/ Lugares en los que hay mujeres que llevan el velo en las listas del PCF y/o PS (Ver declaración del NPA en VS).
4/ JOC: Juventud Obrera Cristiana.
5/ Aurélie Filipetti: portavoz del grupo socialista en la Asamblea Nacional
6/ Jaurès, Jean: dirigente socialista francés (1859-1914). Jules Guesde (1845-1922), dirigente socialista francés.
7/ Christine Boutin. Dirigente demócrata cristiana francesa, ministra con Sarkozy de mayo 2007 a junio 2009].

El velo (hiyab) de una mujer francesa de izquierdas

· 0 comentarios

Sin Permiso 28 de febrero de 2010 Tariq Alí es miembro del Consejo Editorial de S.P.

Perdonad a un intruso y convencido ateísta como yo que, al leer los comentarios recientes de la prensa francesa con respecto a Ilhem Moussaid, la candidata del NPA (Nuevo Partido Anticapitalista) de Avignon, que lleva hiyab, tenga la impresión de que algo está podrido en la cultura política francesa. Asumamos que el debate es sincero. Una joven musulmana entra en el NPA. Obviamente está de acuerdo con su programa, que defiende el aborto, la contracepción, etc. esto es, el derecho a elegir de la mujer. Pero se le dice que a pesar de ello, no tiene el derecho a elegir lo que se pone en la cabeza. Es asombroso. No está en juego ningún mandato coránico. El libro dice: “Poner sus (de las mujeres) velos sobre sus pechos y no desplegar su belleza”, lo que puede ser interpretado de varias maneras, pero es manifiestamente ignorado por las mujeres egipcias que he visto en El Cairo y Karachi llevando velo y vistiendo apretados jeans y camisetas que contradicen el espíritu del mensaje coránico.

Lo que está en juego aquí son las tradiciones patriarcales, los hábitos culturales y la identidad, los cuales varían de generación en generación. Empujar a la gente hacia un ghetto nunca ayuda.

Crecí en una familia comunista en Lahore. Mi madre nunca llevó velo. Fundó un grupo feminista en los años cincuenta que trabajaba con mujeres de clase obrera en el barrio más pobre de la ciudad. La mitad de ellas cubría sus cabezas en público, lo que no afectaba lo más mínimo a su activismo. Pueden contarse historias similares sobre mujeres en todas partes del mundo, musulmán y no musulmán. Las mujeres argelinas que lucharon en la Resistencia contra el colonialismo republicano francés lo hicieron como anti-imperialistas. Algunas llevaban velo parcial, otras no, lo que no afectó a su manera de luchar o los métodos utilizados por los franceses para torturarlas. Quizás los torturadores debían haber sido más brutales con las veladas luchadoras por la libertad para ayudarlas a integrar mejor su progenie en la tradición republicana.

En 1968-9, los estudiantes, trabajadores, funcionarios y mujeres (prostitutas inclusive) pakistaníes lucharon durante tres meses contra la dictadura militar y ganaron: la única victoria de aquellos años. Los grupos religiosos apoyaron a los militares. Fueron aislados y vencidos, pero muchas de las estudiantes que lucharon con nosotros llevaban velo y cantaban slogans militantes contra el Jamaat-i-Islami. ¿Deberíamos haberles dicho que no podían participar si no se quitaban el velo de la cabeza? Personalmente lo habría preferido por razones puramente estéticas, pero no cambiaba para nada nuestra lucha.

El encono contra Ilhem y el NPA está completamente fuera de lugar. El estado real del mundo deja completamente inafectados a los defensores de la República: el millón de muertos de Irak, el sitio continuo de Gaza por Israel y Egipto, la matanza de inocentes en Afganistán, los ataques de los aviones no tripulados estadounidenses en Pakistán, la explotación brutal de Haití, etc. ¿Por qué es así?

Hace algunos años noté que las protestas francesas contra la guerra de Irak eran mudas comparadas con el resto de Europa Occidental. No acepto que fuera debido a la oposición de Chirac a la guerra (al fin y al cabo De Gaulle se había opuesto todavía más fuertemente a la guerra de Vietnam) sino a la islamofobia: una creciente intolerancia hacia los Otros en la sociedad francesa, reminiscente de la actitud hacia los judíos en el siglo 19 y principios del 20. El conformismo de este período explica la popularidad de Vichy durante los primeros años de la guerra.

Los islamófobos y los antisemitas tienen mucho en común. Se recalcan las diferencias de cultura o “de civilización” para sancionar a las comunidades inmigrantes en Europa. Las narraciones son múltiples. Es imposible una respuesta universal. Los inmigrantes y los países a los que emigran son diferentes entre sí. Tomemos para empezar los Estado Unidos. Se trata de un territorio poblado por inmigrantes, muchos de los cuales eran fundamentalistas protestantes, desde el siglo XVII, y que desde entonces ha dependido de la migraciones.

En la mayor parte de Europa Occidental la primera gran ola de inmigrantes procedía de las antiguas colonias de los poderes europeos. En Gran Bretaña los inmigrantes procedían de las islas del Caribe y del sur de Asia, en Francia, del Magreb. Sin abandonar sus identidades se integraron de diferentes maneras y a distintos niveles. Los surasiáticos, campesinos principalmente y unos cuantos obreros, no fueron bien tratados por los sindicatos. A pesar de ello, los trabajadores surasiáticos lideraron algunas de las más memorables batallas por el sindicalismo.

Los hindúes especialmente, procedían de una cultura fuertemente politizada en la que el comunismo era fuerte y trajeron su experiencia a Gran Bretaña (como hoy en día los taxistas de Nueva York). Los pakistaníes estaban menos politizados y tendían a constituirse en redes que reflejaban lealtades de clan de sus pueblos o ciudades de origen. Los gobiernos británicos fomentaron la religión abogando por la llegada de los mullahs, de manera que los inmigrantes pudieran ser mantenidos al margen de las corrientes raciales de la clase obrera durante los años 60 y 70.

En Francia, la integración fue forzada. Se enseñaba a los ciudadanos que todos tenían los mismos derechos, algo que claramente no era el caso. Son las necesidades materiales y el deseo de vivir mejor los que atizan la rabia, no las creencias espirituales. Durante la explosión de las banlieus en 2005, Sarkozy, entonces Ministro del Interior, habló de “salvajes”, tal como lo hicieron los ultras de las novelas de Stendhal. He señalado con frecuencia, para desesperación de incluso algunos izquierdistas, que los chicos que participaron en disturbios se habían integrado bien internalizando las mejores tradiciones francesas: 1789, 1793, 1848, 1871, 1968. Cuando la opresión se hizo insoportable los jóvenes hicieron barricadas y atacaron a la propiedad. La raíz de su ira eran las privaciones, no la falta de creencias.

¿Cuántos ciudadanos occidentales tienen una verdadera idea de lo que fue realmente la Ilustración? Sin duda alguna los filósofos franceses hicieron avanzar a la humanidad al no reconocer ningún tipo de autoridad externa, pero hubo un lado oscuro. Voltaire: “Los negros son inferiores a los europeos pero superiores a los monos”. Hume: “Los negros pueden desarrollar ciertos atributos de los seres humanos, de la misma manera que los loros consiguen articular unas pocas palabras”. Hay mucho más, en la misma vena, por parte de sus colegas. Es este aspecto de la Ilustración el que parece más en línea con algunos de los desvaríos islamofóbicos de las secciones de los medios de comunicación globales.

La sentencia de Marx de que “la religión es el opio del pueblo” se hizo famosa, pero la que sigue se ha olvidado. La religión es también “el respiro de la criatura oprimida”, lo que explica en parte el auge de la religiosidad en todas las comunidades desde el colapso del comunismo. Comparemos a los jóvenes Normaliens [alumnos de la École Normale Supérieur, Normale, uno de los centros académicos más prestigiosos de Francia. N. Red.] yendo actualmente en tropel a misa ante el horror de sus padres. Mis amigas del mundo musulmán se quejan amargamente de que sus hijas lleven el hiyab como protesta contra las normas familiares. Siempre ha sido así.

emeek emana

Soberanía y emancipación

Soberanía y emancipación
Bikila

Mosaiko. Gure esju dago

Mosaiko. Gure esju dago
VIDEO. Pincha la imagen

Gorripidearen Aurkezpena

Lehenengo Konferentzia

Lehenengo Konferentzia
1ª Conferencia de Gorripidea

Eztabaida - Debate

Dekalogoa

Gure esku dago

Giza eskubideak / DDHH

Gernikako akordioa

Garoña Itxi Orain!

VIDEO. German gogoan

Etxe kaleratze gehiagorik ez!

Etxe kaleratze gehiagorik ez!
VIDEO: Pásalo

EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA

EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA
Joxe Iriarte "Bikila" Cumbre del Akonkagua 6.959 m

Artxiboa

Etiketak