Europako hauteskundeak

miércoles, 7 de mayo de 2014 · 0 comentarios

TROIKARI EZ!
EUROPA EKOSOZIALISTAREN ALDE, 
LANGILE KLASEEN ETA HERRIEN ZERIBITZURA!

1.- Nagusi izan den mitoaren arabera, behiala europar potentzia kapitalista handien kolonialismo genozida eta ekozida txarrenaren menpe egondako munduko herriei, Europako Batasunak bake mezu bat eskaintzen die; EB-k, XX mendeko katastrofe latzen esperientziak bizi izan zuen kontinentearen jende langilearentzat askatasun publiko, aurrerapen, ongizate eta “hiritartasun sozialeko” erregimen bat ziurtatu omen du.

2. Zer geratzen gaur egun hastapeneko erretolika guzti horretatik? Askatasun, Berdintasun eta Laguntasunezko ideal errepublikar ilustratuetan oinarrituriko Zuzenbideko Estatu Demokratiko eta Soziala izatetik urrun, Europako Batasuna gotorleku bat bihurtzen ari da, kanpo aldera inperialista eta barrualdera “erdigune” eta “periferia”, aberats eta pobreen artean zatikatua.

3. Europa krisian eta atzerakada sozialean hondoratzen ari da, austeritatearen, atzerapen ekonomikoaren eta “egiturazko erreformen” estrategiaren presiopean. Joera hau, Alemaniako Gobernuaren, Europako Banku Zentralaren eta Europako Komisioaren zuzendaritzapean, estuki lotua dago Europan.

Europako agintariek, Europan eta are mundu mailan ere zorrotz koordinatutako ekimen batean, zor pribatuak nazionalizatzea erabaki dute, bankuen zor pribatua zena zor publiko subiranoa bihurtuz, eta hori ordaintzeko aitzakiaz austeritatea eta zorra ordaintzeko obligazio konstituzionala ezarriz. Ondorioak: zerbitzu publikoetan eta gastu sozialetan murrizketak eta lan merkatuan malgutasun handiagoa, soldata zuzenak eta zeharkakoak gutxiagotzeko helburuarekin.

Krisi honek agerian jartzen du Europarako egitasmo neoliberala bideraezina zela. Ekonomia europarrak diren baino homogeneoagoak zirela aurresuposatzen zuen. Merkatu mundialean zuten lekuaren arabera herrialdeen arteko desberdintasunak areagotu ziren. Kontraesan guzti hauek -moneta batasunaren ezarpenarekin areagotuak- krisiaren aurretik emanak zeuden, baina herrialde ahulenen kontra abian jarritako zor subiranoen aurkako eraso espekulatiboekin eztanda egin zuten.

4. Europa berreraiki ezkerretik.
Helburu hori, Europa mailako mobilizazio sozialaren bidez eta herrialde bakoitzaren baitan Europako Batasuneko instituzioei desafio botatzeko gaitasuna izan lezakeen indar harreman bat sortuz soilik lortu daiteke.

Berreraikitze prozesu hau posible izan daiteke soilik baldin eta gaur egungo Europa elitista, kapitalista eta oligarkikoaren aurkako erantzun hiritar indartsu bat ematen bada. Nazioengaindiko ahalegin amankomun bat premiazkoa da “beste Europa” baten aldekoa. Ahalegin hori soilik da egingarria herri europarrengandik abiatuta, hau da, bakoitza bere burujabetzatik eta ezarria dugun intentsitate baxuko demokraziak irauliz.

Gure ustez, Troikaren diziplinarekin hausteaz gain, jendearen bizitza baldintzak ziurtatzeak behar du izan lehentasuna, eta horrek haustura gehiago eta osagarriak bideratzea eskatzen du. Horien artean garrantzia berezia du Europako periferiako ekonomiek onartu duten ordain finantzarioak zalantzan jartzea. Pilatutako zorraren bolumena, eta batez ere, horren finantza kostua (interes tipoak) onartezinak dira. Ezin da eta ez da zilegi baldintza horietan zorra ordaintzea. Injustua delako eta zorpetutako ekonomietan berpizte ekonomikorako edo babes sozialerako edozein posibilitatea ezerezean uzten dituelako. Estatu hartzekodunen bankuak eta horien ordezkari diren gobernuak, justizia sozialeko irizpideen arabera zorra berriro negoziatzera behartuak egon daitezen modu bideragarri bakarra zorretan daudenak (eta elkarrekin eginik hobe) ez ordaintzea erabakitzea litzateke. Horrela berreskuratuko lukete dagozkien indar posizioa. Argentinako ez-ordaintzearenak edo Ecuadorreko gobernuaren zatizko ordainketarenak erakusten dute horrelako jarrera eta neurrien eraginkortasuna.

5. Indarrak batu.
Ezkerreko indar desberdinak elkarrekin pentsatzera itzultzera dagozkie, eta baita ere elkarrekin, kontinenteak bizi duen une aski larriaren diagnosiko amankomuna bilatu eta aurkitu eta ikuspegi politiko errealistak bezain erradikalak marraztu, bizitzera tokatu zaizkigu kalamitatezko denbora hauek eskatzen duten bezala.

Langile jendearen gehiengo zabalen buruak eta bihotzak politikoki eratzeko gai den ikuspegia behar dugu, bat-batean ikusten baitu bere burua galtzailetzat, berak sortu ez duen krisiaren biktima. Eta bitartean, krisia eragin dutenak (sistema eta bere elite agintariak) krisi honen kudeatzaile eta onuradunak dira. Gehiengoa botere ilun baten menpe dago, itxuraz eraitsi ezina den eta inork aukeratu ez duen kasta finantzario, politiko eta teknokratiko gupidagabearen erabakipean: eskura dituen baliabide guztiekin (legedi nazionalak eta europarrak, errepresio poliziala...) politika ekonomikoki eta sozialki suntsigarriak saiatzen da ezartzen.

6. Euskal Herritik
Kapitalaren eta bere instituzioen neurri honetako erasoari behar bezala erantzuteko, sistemaren aurkako ezkerreko sektore guztiak behartuak gaude ahaleginak batzeko, izaera eraldatzaile eta pluraleko fronte politiko eta soziala eratzeko, izaera desberdineko mugimenduak elkartuz: ekologismoa, feminismoa, nazioartekoa, antikapitalista, askapen nazionalekoa, oinarrizko askatasun demokratikoen defentsakoak.

Esandakoaren ildotik, Gorripearen iritziz, babestu beharra dago ikuspegi honekin bat datozen aukera elektoralak.

Espainiako legediak estatu mailako barruti elektoral bakarrean jokatzea behartzen duenez, aliantza koiuntural desberdinak osatu dira. Guzti horietatik EH-Bildurena izan da Gorripidearen gehiengoak ontzat eman duena, nahiz eta zati esanguratsu batek egokitzat jo duen EH-Bildu eta Podemos-en artean aukera libre balioestea.

Elecciones al Parlamento Europeo

· 0 comentarios

¡NO A LA TROIKA!
¡POR UNA EUROPA ECOSOCIALISTA, AL SERVICIO DE LAS CLASES TRABAJADORAS Y DE LOS PUEBLOS!

1. Según el mito dominante, la UE brinda un mensaje de paz a los pueblos del mundo otrora sometidos al peor colonialismo genocida y ecocida de las grandes potencias capitalistas europeas; ha asegurado un régimen de libertades públicas, prosperidad, bienestar y "ciudadanía social" para las poblaciones trabajadoras en un continente que no supo ahorrarse ninguna de las experiencias amargas del siglo XX.

2. ¿Qué queda hoy de esa retórica fundacional? Lejos de llegar a constituirse la UE como un baluarte político del Estado Democrático y Social de Derecho, inspirado en los grandes ideales republicanos ilustrados de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, la Europa fortaleza aumenta su perfil imperialista hacia el exterior, a la vez que en su interior crece la división entre un "Centro" y una "Periferia", entre ricos y pobres.

3. Europa se hunde en la crisis y en la regresión social bajo la presión de la austeridad, la recesión y la estrategia de “reformas estructurales”. Esta presión está estrechamente coordinada en el plano europeo bajo la dirección del gobierno alemán, el BCE y la Comisión Europea.

Los países europeos, en una acción estrechamente coordinada en el plano europeo e incluso mundial, han decidido nacionalizar las deudas privadas convirtiéndolas en deuda soberana, imponiendo la austeridad y las políticas de transferencia para pagar dichas deudas. Sus consecuencias: reducción de los servicios públicos, recortes en el gasto social y mayor flexibilidad en los mercados de trabajo a fin de rebajar los salarios directos e indirectos.

Esta crisis revela que el anterior proyecto neoliberal para Europa era inviable. Presuponía que las economías europeas eran más homogéneas de lo que son realmente. Las diferencias entre países aumentaron debido a su posicionamiento en el mercado mundial. Todas estas contradicciones, -exacerbadas con la instauración de la unión monetaria-, existían antes de la crisis, pero estallaron a raíz de los ataques especulativos a las deudas soberanas de los países más expuestos.

4. Refundar Europa desde la izquierda.
Tal objetivo solo puede lograrse mediante la movilización social a escala europea y dentro de cada país, creando una relación de fuerzas capaz de desafiar a las instituciones de la UE.

Evidentemente, solo hay posibilidades de refundación si hay una fuerte reacción ciudadana contra la actual Europa elitista, capitalista y oligárquica. Un común esfuerzo trasnacional a favor de “otra Europa”. Ese esfuerzo solo es posible desde los pueblos europeos, es decir, cada cual desde su soberanía y desde su democracia de baja intensidad, desde su Estado.

Partimos de la idea de que, además de romper con la disciplina del euro, hace falta una estrategia que priorice las condiciones de vida de la población y esto exige llevar a cabo rupturas adicionales y complementarias. Entre ellas, cobra especial importancia el cuestionamiento de los pagos financieros asumidos por las economías de la Europa periférica. El volumen de deuda acumulado y, sobre todo, el coste financiero (los tipos de interés) son difícilmente asumibles. No se puede y no se debe pagar la deuda en esas condiciones. Porque es injusto y porque es una losa que aniquila cualquier posibilidad de reactivación económica o protección social en las economías deudoras. La única forma viable de que los bancos de los Estados acreedores, y sus gobiernos representantes, se vean obligados a renegociar la deuda pendiente, siguiendo criterios de justicia social, es que las partes deudoras (si es de forma coordinada, mejor) anuncien un impago que les permita recuperar la posición de fuerza que, en realidad, les corresponde. Ejemplos como el impago argentino o el anuncio del gobierno ecuatoriano de su disposición a ejecutar un impago parcial, demuestran la eficacia de este tipo de medidas.

5. Unir fuerzas.
Las distintas izquierdas necesitan, en suma, volver a pensar en común, buscar un diagnóstico común del peligrosísimo momento por el que atraviesa el continente y descubrir y dibujar, también en común, unas perspectivas políticas tan realistas como radicales, a la altura de los tiempos de radical calamidad que nos ha tocado vivir. 

Unas perspectivas capaces de conquistar políticamente las cabezas y los corazones de amplias mayorías de una población trabajadora europea que se descubre inopinadamente perdedora, que se intuye con razón víctima de una crisis que ella no ha producido, a la vez que los causantes (el sistema y sus élites dirigentes) salen beneficiados; una población que se siente a merced del opaco poder aparentemente inexpugnable que ha logrado arrogarse una desalmada casta financiera, política y tecnocratita, no elegida ni directa ni indirectamente por nadie, y que trata de imponer con todos los medios de los que dispone (legislaciones nacionales y europeas, represión policial, etc) unas políticas, económica y socialmente devastadoras.

6. Desde Euskal Herria
Para responder con contundencia a tamaña ofensiva del capital y sus instituciones, todos los sectores de izquierda anti-sistémica estamos obligados a unir esfuerzos en la construcción de un frente político y social de carácter subversivo y plural y que agrupe a movimientos de diferente naturaleza: ecologista, feminista, internacionalista, anticapitalista, de liberación nacional, de defensa de las libertades democráticas básicas.

En consecuencia con todo lo dicho, Gorripidea considera necesario apoyar a las opciones que cuenten con el perfil más acorde a este enfoque.

Dado que la legislación española obliga a competir en una única circunscripción electoral a escala estatal, ello ha empujado a constituir diferentes alianzas coyunturales. De todas ellas, la agrupada en torno a EH-Bildu, ha sido la opción por la cual se ha decantado la mayor parte de la militancia de Gorripidea, si bien una parte significativa de la misma, ha considerado conveniente dejar abierta la elección entre     EH-Bildu y Podemos.

emeek emana

Soberanía y emancipación

Soberanía y emancipación
Bikila

Mosaiko. Gure esju dago

Mosaiko. Gure esju dago
VIDEO. Pincha la imagen

Gorripidearen Aurkezpena

Lehenengo Konferentzia

Lehenengo Konferentzia
1ª Conferencia de Gorripidea

Eztabaida - Debate

Dekalogoa

Gure esku dago

Giza eskubideak / DDHH

Gernikako akordioa

Garoña Itxi Orain!

VIDEO. German gogoan

Etxe kaleratze gehiagorik ez!

Etxe kaleratze gehiagorik ez!
VIDEO: Pásalo

EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA

EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA
Joxe Iriarte "Bikila" Cumbre del Akonkagua 6.959 m

Artxiboa

Etiketak